Regulamin Lilla Salsa AcademyLSA

Regulamin uczestnictwa w zajęciach zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, które w nich uczestniczą, zwane dalej „Kursantami”.

Zajęcia są prowadzone przez firmę Lilla Salsa Academy (ul. V Wileńskiej Brygady AK 26, 11‑041 Olsztyn), która jest w regulaminie nazywana „Organizatorem”.

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizowania i wprowadzania niezbędnych zmian w regulaminie, w dowolnym momencie.
 • Organizator zobowiązuje się do udostępniania aktualnego regulaminu Kursantom na podstronie lillasalsa.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Szkoły.
 • Zapisując się na zajęcia Kursant jest świadom swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje Kursantów oraz za wypadki zaistniałe przed zajęciami lub po nich.
 • Kursanci są objęci ubezpieczeniem grupowym NNW wykupionym przez Organizatora.

§ 2 Zapisy na zajęcia

 • Uczestnictwo w zajęciach tanecznych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 • Zapisu na zajęcia można dokonać:
  • w recepcji Szkoły,
  • telefonicznie, pod numerem +48 792 792 375,
  • mailowo, na adres biuro@lillasalsa.pl.
 • Przy zapisie należy podać:
  • imię i nazwisko Kursant,
  • rodzaj wybranych zajęć,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail.
 • Zapis na kurs jest jednocześnie wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęciach.

§ 3 Opłaty za zajęcia

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest uiszczenie opłaty za wybrany kurs, zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na podstronie lillasalsa.pl/cennik/ oraz w siedzibie Szkoły. Opłata pobierana jest z góry, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
 • Opłaty można dokonać:
  • w recepcji Szkoły,
  • przelewem na konto bankowe: 91 1140 2004 0000 3902 7708 3052 (mBank).
 • Przy płatności przelewem, w tytule należy podać:
  • imię i nazwisko Kursant,
  • rodzaj wybranych zajęć,
  • miesiąc, za który dokonywana jest opłata.
 • Wszystkie karnety funkcjonują w formie czesnego i obejmują dany miesiąc. Ważne są tylko od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Opłata miesięczna za kurs jest stała i niepodzielna na obecności, co oznacza, że Szkoła nie zwraca opłaty za zajęcia, w których Kursant nie uczestniczył. W wyjątkowych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) Organizator może daną sytuację rozpatrzyć indywidualnie, istnieje wtedy również możliwość odrobienia zajęć z inną grupą w tym samym lub kolejnym miesiącu kalendarzowym pod warunkiem zachowania ciągłości w opłatach za zajęcia.
 • Brak wpłaty na drugich zajęciach spowoduje nie wpuszczenie Kursanta na salę taneczną.

§ 4 Grafik i uczestnictwo w zajęciach

 • Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizowania i wprowadzania niezbędnych zmian w grafiku, w dowolnym momencie.
 • Organizator zobowiązuje się do udostępniania aktualnego regulaminu Kursantom na podstronie lillasalsa.pl/grafik_zajec/ oraz w siedzibie Szkoły.
 • Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęcia, Organizator wyznacza zastępstwo bądź w szczególnych wypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla Kursantów terminie.
 • W przypadku rezygnacji z zajęć, Kursant ma obowiązek poinformować o tym Organizatora przynajmniej miesiąc wcześniej:
  • osobiście,
  • telefonicznie, pod numerem +48 792 792 375,
  • mailowo, na adres biuro@lillasalsa.pl.
 • Rezygnacja bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia nie zwalnia kursanta z opłaty za zajęcia.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 • Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym informujemy, że administratorem danych osobowych Kursantów jest Lilla Salsa Academy Kamila Grygorowicz NIP 8512976174 ul. Poziomkowa 1B/40 11‑041 Olsztyn, zwanym dalej Lilla Salsa Academy.
 • Dane osobowe (imię i nazwisko, mail, numer telefonu), które posiada Lilla Salsa Academy przetwarzane będą w celu wykonania usług oraz informowania o bieżących aktualnościach.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a więc uczestnictwa w dowolnie wybranych zajęciach w Lilla Salsa Academy. Bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, Kursantom będą przysługiwały dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak:
  • żądanie usunięcia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Kursant może je nadal wycofać w dowolnym momencie.

§ 6 Inne postanowienia

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć dowolnej osoby, która zakłóca ich przebieg lub zachowuje się niestosownie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć, nagrań i filmów z zajęć, wykorzystywania wizerunku Kursantów oraz używania uzyskanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji. Organizator może także udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pozostawione na terenie Szkoły (w szatni, na sali tanecznej).
 • Kursant jest zobowiązany do zmiany stroju i obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 • Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy oraz instruktor.